Next generation biological control - an introduction

Sophie Le Hesran, Erica Ras, Eric Wajnberg, Leo W. Beukeboom*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)579-583
Aantal pagina's5
TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
Volume167
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2019

Citeer dit