NGC-1961 - STRIPPING OF A SUPERMASSIVE SPIRAL GALAXY

GS SHOSTAK*, E HUMMEL, PA SHAVER, JM VANDERHULST, PC VANDERKRUIT

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)293-307
Aantal pagina's15
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume115
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1982

Citeer dit