No Laughing Matter Reply

Roy C. Ziegelstein*, Brett D. Thombs, James C. Coyne, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)836-837
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume55
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 23-feb-2010

Citeer dit