Non bis in idem in Europa: de zaken Spasic en M.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

983 Downloads (Pure)

Samenvatting

Binnen Schengen en de EU geldt de regel dat iemand die onherroepelijk is berecht niet nog eens mag worden vervolgd of gestraft wegens hetzelfde feit (non bis in idem). Geldt deze bescherming ook wanneer de straf wel definitief is geworden maar nog niet ten uitvoer is gelegd? Artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst is hierover duidelijk: het stelt tenuitvoerlegging als voorwaarde voor toepassing van de waarborg tegen tweede vervolging of bestraffing. Artikel 50 Handvest stelt deze voorwaarde echter niet. In de zaak Spasic beoordeelt het Hof van Justitie – voor het eerst – de verhouding tussen beide non bis in idem-bepalingen. In de zaak M. is de vraag aan de orde of een buitenvervolgingstelling' en tweede vervolging in een andere lidstaat belet. Het betreft een strafrechtelijke beslissing die nationaal een minder sterke non bis in idem-werking heeft dan een onherroepelijk eindvonnis. Deze bijdrage laat aan de hand van beide zaken zien hoe het Hof van Justitie de balans probeert te houden tussen vrijheid, veiligheid en recht enerzijds en het voorkomen en bestrijden van criminaliteit anderzijds.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-20
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum10-feb.-2015
DOI's
StatusPublished - 2015

Keywords

  • Ne bis in idem
  • Artikel 54 Schengenuitvoeringsverdrag
  • Artikel 50 Handvest Grondrechten EU
  • Kennisgeving van niet verdere vervolging

Citeer dit