Non-uniform hydrogen attack cavitation and the role of interaction with creep

M.W.D. van der Burg, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
312 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)200 - 214
Aantal pagina's15
TijdschriftMaterials science and engineering a-Structural materials properties microstructure and processing
Volume220
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit