Non vitamin K anticoagulation drugs will win the race

I. C. Van Gelder*, R. R. De With, M. Rienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)571-573
Aantal pagina's3
TijdschriftNetherlands Heart Journal
Volume24
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2016

Citeer dit