NORMAL AND RETROGRADE PERFUSION TO PROBE THE ZONAL DISTRIBUTION OF SULFATION AND GLUCURONIDATION ACTIVITIES OF HARMOL IN THE PERFUSED-RAT-LIVER PREPARATION

KS PANG*, ICM HALSEMA, RN STILLWELL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)647-653
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Volume224
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1983

Citeer dit