Normalization procedures and detection of linkage signal in genetical-genomics experiments - Reply

Elissa J. Chesler*, Leonid Bystrykh, Gerald de Haan, Michael P. Cooke, Andrew Su, Kenneth F. Manly, Robert W. Williams

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)856-858
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Genetics
Volume38
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-2006

Citeer dit