Novel Recommendations for the Treatment of Patients With Heart Failure: 2023 Focused Update of the 2021 ESC Heart Failure Guidelines

ADRIAAN A. Voors*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1667-1671
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Cardiac Failure
Volume29
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2023

Citeer dit