Nozick’s experience machine: An empirical study

Frank Hindriks, Igor Douven

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
621 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)278-298
Aantal pagina's21
TijdschriftPhilosophical Psychology
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit