Numerical analysis of indentation-induced cracking of brittle coatings on ductile substrates

A. Abdul-Baqi, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

105 Citaten (Scopus)
525 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerPII S0020-7683(01)00280-3
Pagina's (van-tot)1427 - 1442
Aantal pagina's16
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume39
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit