Numerical simulation of grain-size effects on creep crack growth by means of grain elements

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
275 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285-292
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal de Physique IV
Volume8
Nummer van het tijdschriftP8
DOI's
StatusPublished - nov-1998

Citeer dit