Numerical simulation of quasi-brittle fracture using damaging cohesive surfaces

M.G.A. Tijssens, B.L.J. Sluys, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

93 Citaten (Scopus)
647 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)761 - 779
Aantal pagina's19
TijdschriftEuropean Journal of Mechanics A-Solids
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit