Omgevingswet: fundamentele keuzes in het wetgevingstraject uitgelicht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

238 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 1 juli 2015 is het wetsvoorstel Omgevingswet met een grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. In het kader van het wetgevingstraject heeft de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Tweede Kamer onderzocht in hoeverre de regering in het wetsvoorstel tegemoet is gekomen aan de voornaamste opmerkingen van de Afdeling advisering van de Raad van State. In deze bijdrage bespreken wij een aantal hoofdthema’s uit ons onderzoek, waaronder de parlementaire betrokkenheid bij normstelling in AMvB’s, codificatie van beginselen en flexibiliteit. We gaan daarbij in op een aantal fundamentele keuzes die de regering bij de voorbereiding van de Omgevingswet heeft gemaakt.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer114
Aantal pagina's13
TijdschriftMilieu en Recht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2015

Citeer dit