On coagulation in advanced chronic liver disease and the origin of freshwater eels

Mattias Mandorfer, Bernhard Scheiner, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
41 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)886-887
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume77
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2022

Citeer dit