On Drawbacks of Least Squares Lehmann-Scheffé Estimation of Variance Components

Ivan Žežula*, Daniel Klein

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  28 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)109-119
  Aantal pagina's11
  TijdschriftMetron
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 19-jan.-2021

  Citeer dit