On methane generation and decarburization in low-alloy Cr-Mo steels during hydrogen attack

S.M. Schl”gl, E. van der Giessen, Sabine M. Schlögl, Yvonne van Leeuwen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
345 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)125 - 137
Aantal pagina's13
TijdschriftMetallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit