On the relative expressiveness of higher-order session processes

Dimitrios Kouzapas*, Jorge A. Perez, Nobuko Yoshida

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Filter
Academic presentation

Zoekresultaten