On the Role of a Conserved Methionine in the Na+-Coupling Mechanism of a Neurotransmitter Transporter Homolog

Wenchang Zhou, Gianluca Trinco, Dirk J Slotboom*, Lucy R Forrest*, José D Faraldo-Gómez*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Zoekresultaten