Once- or Twice-Daily Inhaler Therapy for Optimal Adherence: "No-Brainer" or Shared Decision?

Job F M van Boven*, Maria Achterbosch

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2094-2095
Aantal pagina's2
TijdschriftThe journal of allergy and clinical immunology. In practice
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 11-jul.-2023

Citeer dit