Online Social Regulation: When Everyday Diplomatic Skills for Harmonious Disagreement Break Down

Carla A. Roos*, Namkje Koudenburg, Tom Postmes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

68 Downloads (Pure)

Zoekresultaten