Op zoek naar stilte

P.J.M. Laagland

OnderzoeksoutputProfessional

136 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de afgelopen 7 jaar zijn de stiltegebieden in Friesland niet drukker geworden, noch zijn deze stiller geworden. Dit geldt zowel voor de geluidsniveaus in de gebieden als voor de mate waarin de rust verstoord wordt. De stiltegebieden op de Waddeneilanden zijn het minst onderhevig aan verstoringen. Schiermonnikoog is het enige gebied dat onder de norm van 40 dB(A) blijft. Dit is gebleken uit drie onderzoeken in opdracht van de Provincie Fryslân. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in 2005, 2009 en 2012. Gedurende deze onderzoeken is in een aantal stiltegebieden in Friesland enerzijds gekeken naar de duur van gemotoriseerde verstoringen en anderzijds naar de geluidsniveaus op verschillende locaties in de gebieden. De gebieden die zijn bezocht zijn Ameland, Nationaal Park het Drents-Friese Wold, Schiermonnikoog en Vlieland. Vlieland is echter in het eerste onderzoek in 2005 niet meegenomen en in 2012 zijn de gebieden De Deelen, Delleboersterheide en het Fochteloërveen voor het eerst onderzocht. Te zien is dat er geen duidelijke trends zichtbaar zijn. Met andere woorden, de metingen lijken rond een bepaald gemiddelde te fluctueren. Wel zijn er verschillen tussen de gebieden te zien. In NP De Alde Feanen (92%) en het NP het Drents- Friese Wold (81%) zijn langdurig verstoringen gehoord, terwijl de duur van de verstoringen op Vlieland (38%), NP Schiermonnikoog (38%) en Ameland (44%) een stuk korter was. Op Vlielandverschillen de metingen uit 2009 en 2012 duidelijk. Uit vervolg onderzoek moet blijken wat echt de mate van verstoring op Vlieland is en of dit aan het af- of toenemen is. Op Vlieland zijn niet dezelfde samenstelling van verstorende bronnen gehoord; zo waren bijvoorbeeld de straaljagers in 2005 de voornaamste geluidsbron, maar in 2012 waren juist de bootjes en schepen rond het eiland de meest gehoorde gemotoriseerde geluidsbron. Dit wijst er op dat de resultaten sterk afhankelijk zijn van het moment van meten en de twee getoonde resultaten waarschijnlijk geen trend zijn. Op Ameland komen de verstoringen voornamelijk uit de lucht. Per onderzoek varieerde het of dit propellervliegtuigjes of lijnvluchten waren. In het waterrijke NP De Alde Feanen is de pleziervaart duidelijk aanwezig. De meest gehoorde bronnen in het NP het Drents-Friese Wold zijn gemotoriseerd wegverkeer en (lijn)vliegtuigen. In het bijzonder moet hier de autoweg de N381 die door het gebied loopt genoemd worden. Deze weg zorgt namelijk voor een significante bijdrage aan de duur van de verstoringen. Op NP Schiermonnikoog worden de verstoringen veroorzaakt door (lijn)vliegtuigen en wegverkeer. Geluidsniveau De geluidsniveaus in de verschillende gebieden uit elk van de drie onderzoeken zijn in figuur 2 naast elkaar gezet. De resultaten van de metingen zijn uitgedrukt in statistische waarden. De belangrijkste zijn het Leq, L95 en L15. Het geluidsequivalente niveau (Leq) is een maat voor de gemiddelde geluidsintensiteit gedurende de metingen. Het achtergrondgeluidsniveau wordt uitgedrukt in het L95. Hierin wordt naar de bovengrens van de stilste 5% van de meting gekeken en dus alle kortdurende verstoringen achter wegen gelaten. In het achtergrondgeluidsniveau worden alleen de geluiden –zowel natuurlijk als onnatuurlijk- die gedurende de hele meting hoorbaar zijn meegenomen. In het L15 worden wel veel verstoringen opgenomen, want dit is de ondergrens van de luidste 15% van de meting. Voor 80% van de tijd zal het geluidsniveau tussen het L95 en L15 in zitten. De wind heeft een belangrijke bijdrage in het geluidsniveau. Hoe harder het waait, hoe meer geruis van de wind in bijvoorbeeld de vegetatie voor geluid zorgt. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Zo is een deel van de afname in geluidsniveau op Vlieland te verklaren door de lagere windsnelheid in 2012 ten opzichte van 2009. In de Alde Feanen neemt het achtergrondgeluidsniveau gedurende de drie onderzoeken gestaag toe, maar als de invloeden van de wind geschat wordt, zou men in 2012 een veel grotere toename ten opzichte van 2009 verwachten dan nu het geval is. Metingen Gedurende het onderzoek is er op verscheidene locaties in de stiltegebieden gedurende 10 minuten gemeten. Dit geldt zowel voor de registratie van het geluidsniveau als voor het op menselijk gehoor waarnemen van de aard en duur van de gemotoriseerde verstoringen. Het aantal locaties per gebied verschilde van 4 tot 13. Per onderzoek zijn alle gebieden gedurende ten minste twee dagen bezocht. Aangezien het om de stiltebeleving van de rustzoekende recreant gaat, zijn de locaties over het algemeen gelegen op plekken die door de bezoekers van het gebied worden aangedaan. De metingen zijn verricht in de zomermaanden, wanneer de meeste recreatie plaatsvindt. De wind en regen kunnen voor veel geluid zorgen. Om deze reden is er nooit met regen en bij voorkeur bij lage windsnelheden (
Originele taal-2English
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2012

Citeer dit