Op zoek naar stilte: indicatoren van stilte in NP Dwingelderveld, het Reitdiepdal en NP De Groote Peel

G.P. van den Berg

  OnderzoeksoutputProfessional

  102 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de zomer van 2005 zijn ten behoeve van Stichting Natuur en Milieu en een drietal provinciale Milieufederaties metingen verricht van het geluidsniveau in een drietal voor rustige recreatie geschikte natuurgebieden. De drie onderzoeksgebieden zijn het open en agrarische Reitdiepdal (het gebied rond de bovenloop van het Reitdiep) in Groningen, het Drentse Nationaal Park Dwingelderveld met bos en natte heide, en het open en waterrijke Nationaal Park De Groote Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Het gaat om voor rustige recreatie belangrijke gebieden, welke deels samenvallen met provinciale stiltegebieden ofwel 'milieubeschermingsgebieden voor stilte' (het Reitdiepdal is geen stiltegebied) en welke deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In elk gebied is enkele keren gemeten: in principe werden op twee werkdagen met tegengestelde windrichting en op een zondag twee rondes in het gebied gemaakt langs een achttal, steeds dezelfde meetlocaties. Steeds werd gedurende 10 minuten gemeten en geluisterd. Per minuut werd vastgesteld of in die minuut een motorische bron hoorbaar was: een vliegtuig, auto, motor of brommer, boot, trekker en/of trein. In Zeeland werd ook geluid van bedrijfsactiviteiten gehoord. Door middel van meting zijn van deze bronnen zoveel mogelijk de maximale en gemiddelde geluidniveaus bepaald. Daarnaast is geteld welk deel van de tijd mensen ('niet-gemotoriseerde bronnen') hoorbaar waren. Het onderzoek berust dus zowel op menselijke waarneming (luisteren en noteren) als op instrumentele waarneming (meten en achteraf analyseren). (ISBN 90-367-2505-4 in druk, 90-367-2506-2 digitaal)
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit