Operationalizing the biopsychosocial model - The INTERMED

FJ Huyse*, JS Lyons, F Stiefel, J Slaets, P de Jonge, C Latour

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-13
Aantal pagina's9
TijdschriftPsychosomatics
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit