Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket

Marco Bakker, Gilles de Langen, Trijneke Sibma (Redacteur)

OnderzoeksoutputProfessional

755 Downloads (Pure)

Samenvatting

Van 2 juni tot en met 5 juli 2014 heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een overslibde terp in het plangebied Harinxmaland aan de noordkant van Sneek. De opgraving werd in februari van dat jaar voorafgegaan door een booronderzoek. De campagne was de tweede van drie veldwerkcampagnes die zijn uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek naar de Friese veenontginningen in de ijzertijd en Romeinse tijd. De keuze voor een locatie in het plangebied Harinxmaland komt voort uit een in 2005 uitgevoerd grootschalig booronderzoek van RAAP. Uit dat onderzoek is gebleken dat op veel plekken in dit plangebied onder het kleidek nog een intact ontginningslandschap, inclusief nederzettingen uit de periode late ijzertijd - Romeinse tijd, aanwezig is. Met de opgraving van een van die nederzettingen die als onderzoeksnaam Sneek-Harinxmaland heeft gekregen - is met succes een deel van die afgedekte archeologische informatie ontsloten.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's272
StatusPublished - 2018

Publicatie series

NaamGrondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie
Volume36
ISSN van geprinte versie1875-4996

Keywords

  • terp, terpen, veenontginning, overslibbing, middelzee, zoutwinning, vlaknederzetting, akkerbouw op veen, archeologie

Citeer dit