Opgraving van een lage kade uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in de Wynserpolder (GIA-180)

OnderzoeksoutputProfessional

451 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tussen 6 en 10 september 2021 heeft een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in de Wynserpolder op een perceel met sporen van een overslibde, langgerekte structuur waarop de dichtgeslibde sloten van een vroeger verkavelingssysteem leken aan te sluiten. Tijdens het onderzoek
bleek dat de structuur bestond uit een opgeworpen rug met aan weerszijden een sloot waarop de voormalige verkavelingssloten inderdaad aangesloten waren. De structuur werd aangelegd in een klei-op-veenlandschap omstreeks het begin van de late ijzertijd. Omdat de rug hoger lag dan het
vroegere maaiveld zal deze een bescheiden waterkerende functie hebben gehad en dus als een kade kan zijn aangelegd. Omdat het erop lijkt dat sedimentatie van klei in het omliggende gebied na de aanleg van de kade doorging, is het waarschijnlijk dat de kade vooral zomers als waterkering
functioneerde. Verder zal de kade van nut kunnen zijn geweest als transportroute voor vee en wagens omdat verkeer erover geen sloten hoefde over te steken.
Vertaalde titel van de bijdrageExcavation of a low artificial embankment dating from the Late pre-Roman Iron Age and Roman Iron Age in the Wynserpolder (GIA-180)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's39
StatusPublished - 2022

Publicatie series

NaamGrondsporen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Volume69
ISSN van geprinte versie1875-4996

Citeer dit