OPTICAL-ABSORPTION SPECTRA OF TETRAALKYL OLEFIN CATION RADICALS

T CLARK*, MF TEASLEY, SF NELSEN, H WYNBERG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5719-5724
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume109
Nummer van het tijdschrift19
StatusPublished - 16-sep-1987

Citeer dit