Optimising Target Vessel Patency after Complex Aortic Repair: Things We Know that We Know

Timothy Resch*, Jean-Paul de Vries, Stephan Haulon

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4-6
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul-2021

Citeer dit