Organelle Segmentation Facilitated by Correlative Light Microscopy Data

Ryan Lane*, Luuk Balkenende, Simon Van Staalduine, Anouk H.G. Wolters, Ben N.G. Giepmans, Lennard Voortman, Jacob Hoogenboom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1518-1520
Aantal pagina's3
TijdschriftMicroscopy and Microanalysis
Volume28
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusPublished - 1-aug.-2022

Citeer dit