Organic complexation of cobalt across the Antarctic Polar Front in the Southern Ocean

M.J. Ellwood*, C.M G van den Berg, M Boye, M. Veldhuis, J.T.M. de Jong, H.J.W. de Baar, P.l. Croot, G Kattner

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1069-1075
Aantal pagina's7
TijdschriftMarine and Freshwater Research
Volume56
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit