Origin and migration of follicular lymphoma cells

Philip M. Kluin*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1331-1333
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume98
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2013

Citeer dit