Ouders over afstandsonderwijs door COVID-19: effecten op kinderen met en zonder psychische problemen

Anouck I. Staff, Anselm B. M. Fuermaier, Barbara J. van den Hoofdakker, Marjolein Luman, Lisa B Thorell*, Tycho J. Dekkers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

Achtergrond: De COVID-19-pandemie leidde tot verschillende lockdowns waarbij in 2020 en 2021 scholen werden gesloten en kinderen afstandsonderwijs kregen.

Doel: Onderzoeken hoe ouders de effecten van afstandsonderwijs op het welzijn van hun kind en van zichzelf hebben ervaren, en of dit verschilt voor kinderen met en zonder psychische problemen en hun ouders.

Methode: Ouders van kinderen met (n = 192) en zonder (n = 271) psychische problemen beoordeelden hun ervaringen met afstandsonderwijs. We onderzochten of ervaringen verschilden tussen de groepen, en of deze beïnvloed werden door karakteristieken van de ouders.

Resultaten: Ouders van kinderen met psychische problemen beoordeelden de kwaliteit van afstandsonderwijs lager en gaven aan dat hun kind minder goed kon participeren in het afstandsonderwijs dan ouders van kinderen zonder psychische problemen. Deze verschillen waren groter naarmate ouders zelf meer behoefte aan ondersteuning hadden. De algemene ervaringen en de mate van zorgen/stress verschilden niet tussen de groepen ouders. Ouders rapporteerden een toename in het gebruik van digitale media, vooral bij kinderen met psychische problemen.

Conclusie: Afstandsonderwijs lijkt een disproportioneel grote impact te hebben op kwetsbare kinderen, zeker wanneer ouders ook kwetsbaar zijn. De bevindingen sluiten aan bij een snelgroeiende literatuur en pleiten voor het minimaliseren van afstandsonderwijs.
Vertaalde titel van de bijdrageParental experiences of distance schooling during the COVID-19 pandemic: Effects on children with and without mental health problems
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)403-410
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume64
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - aug.-2022

Keywords

  • COVID-19
  • Child
  • Communicable Disease Control
  • Humans
  • Internet
  • Mental Health
  • Pandemics
  • Parents/psychology

Citeer dit