Oxazole Synthesis from Isocyanides

Pravin Patil, Laurent El Kaïm, Laurence Grimaud*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1361-1363
TijdschriftSynlett
Volume23
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - mei-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit