OXIDATIVE COUPLING OF 2,6-XYLENOL CATALYZED BY POLYMERIC COMPLEXES OF COPPER .1. KINETIC STUDY OF CATALYSIS BY COPPER(II)-COMPLEXES OF PARTIALLY AMINATED POLYSTYRENE

AJ SCHOUTEN, N PRAK, G CHALLA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)401-410
Aantal pagina's10
TijdschriftMakromolekulare chemie
Volume178
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit