Paternal and maternal depression and offspring risk: Additive effects or worse?

Petra J. Havinga*, Lynn Boschloo, Catharina A. Hartman, Robert A. Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-108
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet. Psychiatry
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2018

Citeer dit