Pathogen-based precision medicine for drug-resistant tuberculosis

Matthias I. Groeschel*, Timothy M. Walker, Tjip S. van der Werf, Christoph Lange, Stefan Niemann, Matthias Merker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1007297
Aantal pagina's7
TijdschriftPLoS Pathogens
Volume14
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2018

Citeer dit