Patient controlled regional anaesthesia for severe hand pain: A case series

S. M. W. Pool*, R. J. M. ter Braak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  196 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)647-649
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Hand Surgery (European volume)
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jul-2017

  Citeer dit