Patterns of plasma concentrations of insulin and glucagon after intravascular and intraruminal administration of volatile fatty acids in the goat

A. de Jong

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)357-370
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of endocrinology
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit