Peira 26.12: A fragment of Theophilus’ Index of the Digest?

Marios Tantalos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)181-208
Aantal pagina's28
TijdschriftTesserae Iuris
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021

Citeer dit