Peptide-Mediated Blood-Brain Barrier Transport of Polymersomes

Julia V. Georgieva, Rene P. Brinkhuis, Katica Stojanov, Carel A. G. M. Weijers, Han Zuilhof, Floris P. J. T. Rutjes, Dick Hoekstra, Jan C. M. van Hest*, Inge S. Zuhorn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8339-8342
Aantal pagina's4
TijdschriftAngewandte Chemie-International Edition
Volume51
Nummer van het tijdschrift33
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit