Peptide specificity of alloreactive CD4 positive T lymphocytes directed against a major histocompatibility complex class I disparity.

Miriam Ossevoort, M L De Bruijn, K J van Veen, W M Kast, C J M Melief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1485-1491
TijdschriftTransplantation
Volume62
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit