Peripheral muscle force and exercise capacity in lung transplant candidates

BT Van der Woude, TJB Kropmans, KW Douma, W Van der Bij, JP Ouwens, GH Koeter, CP Van der Schans*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)351-355
Aantal pagina's5
TijdschriftInternational Journal of Rehabilitation Research
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-2002

Citeer dit