Permeability behavior of porous piezoelectric ceramics prepared in layers in response at AC voltage on electrode implanted

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)111-115
TijdschriftFerroelectrics
Volume423
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit