Persistent endotheliopathy in the pathogenesis of long COVID syndrome: Comment from von Meijenfeldt et al.

Fien A. von Meijenfeldt, Sebastian Havervall, Jelle Adelmeijer, Charlotte Thalin, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)267-269
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Thrombosis and Haemostasis
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum22-nov.-2021
DOI's
StatusPublished - jan.-2022

Citeer dit