Personality Traits of Special Forces Operators: Comparing Commandos, Candidates, and Controls

Rik Huijzer*, Bertus F. Jeronimus, Anniek Reehoorn, Frank Blaauw, Maurits Baatenburg de Jong, Peter de Jonge, Ruud den Hartigh

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
682 Downloads (Pure)

Zoekresultaten