PET imaging of the autonomic myocardial function: methods and interpretation.

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)365-372
Aantal pagina's8
TijdschriftClinical and Translational Imaging
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt.-2015

Citeer dit