Phase behavior of cationic amphiphiles and their mixtures with helper lipid influences lipoplex shape, DNA translocation, and transfection efficiency

I.S Zuhorn, V. Oberle, W.H. Visser, J.B.F.N. Engberts, U. Bakowsky, E.Y. Polushkin, D Hoekstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2096 - 2108
Aantal pagina's13
TijdschriftBiophysical Journal
Volume83
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit