Phase transitions and ferroelectrics: revival and the future in the field

Jens Kreisel*, Beatriz Noheda, Brahim Dkhil

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer916898674
Pagina's (van-tot)633-661
Aantal pagina's29
TijdschriftPhase Transitions
Volume82
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit