Phase transitions in functional thin films

Beatriz Noheda*, Christophe Muller

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)603-606
Aantal pagina's4
TijdschriftPhase Transitions
Volume81
Nummer van het tijdschrift7-8
DOI's
StatusPublished - 2008

Citeer dit