Phylogenetic ecology of gall crabs (Cryptochiridae) as associates of mushroom corals (Fungiidae)

Sancia E.T. van der Meij, Charles H. J. M. Fransen, Leon R. Pasman, Bert W. Hoeksema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S770-S780
TijdschriftEcology and Evolution
Volume5
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusPublished - dec-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit